Kelle beýnisine şikes ýeten hassalaryň howa ýoly bilen äkidilmegi

Kelle beýnisine şikes ýeten hassalaryň howa ýoly bilen äkidilmegi

Авиаперевозка больных с поражениями головного мозга

Lukmançylyk awiasiýasy, keseliniň dürli netijileri bolan adamlara kömege ýetiýşär, şol sanda kelle beýnisine zeper ýeten adamlara hem. Bular ýaly näsaglary daşamaklyga gaty seresaply garamaly, sebäbi  kelle beýnisine gan inen adamlary ýokary duýujylygy bilen tapawutlanýarlar

Äkitmeli bolan ýeri

Kellebeýnisi şikeslenen syrkawlar ilkinji bejergini köpugurly profili bolan hassahanalarynda alýarlar. Gynansakda bular ýaly hassahanalarda heýrohirurgiýa bölümi köplenç halatda ýok bolýar. Bular ýaly näsaglary gyssagly ýagdaýda neýrohirurfiýa stasionaryna eltmegi talap edýär. Emma näsaglaryň bular ýaly çykgynsyz ýagdaýy gara ýoly bilen barmaga mümkinçilik bermeýär we sanitar awiasiýanyň kömegine zerurçylyk ýüze çykýar.

Bular ýaly ýagdaýlarda örän seresaply hereket etmeli, ýogsam, gynançly netijelerine getirip biljek beýniniň ikilenç işemiýa zeperlenmesi mümkin.

Читайте также:  Ревматоидный артрит будут лечить клетками крови пациента

Авиаперевозка больных с поражениями головного мозга

Näsaglary awiadaşamakda adaty ýalňyşlar

Gynansakda, agyr hassalar bilen iş alyp barmakda hemişe näsazlyklardan gaça durup bolýar. Şeýlelik-de näsaglary daşamak ýeke bir lukmanyň gatnaşmagynda amala aşyrylmaly däl – kellebeýnisi şikeslenen näsaglary daşamak üçin lukmanlaryň tutuş bir topary gerek bolýar. Hassa bilen birlikde gerekli resminamalaryň hem bolmagy talap edilýär, ilkinji nobatda bolsa intensiw terapiýa kartasy we epikriz.

Uçuş wagtynda näsag kislorod bilen üpjün edilmeli, howa gämisiniň bortunda bolsa – intensiw terapiýa üçin zerur enjemlary bolmaly.

Aýratyn agyr hassalary daşamakda başga-da hem ýalňyşlara ýol berilýän ýagdaýlary bolýar. Hususanda, agyr hassanyň ýany bilen barýan lukmanlar, hassany göçürmekde ýüze çykýan fiziki agramlyklar bilen bagly, bolup geçýän patofiziologiýa üýtgeşmelerine ýeterlik derejede üns bermezlikleri mümkin. Sesiň, basyşyň, tizligiň we wibrasiýa derejesini hasaba almak gerek. Mundan başga-da zerurçylyk ýüze çykan ýagdaýynda öýkeniň emeli wentilýasiýasyny hem ýola goýmaly.

Читайте также:  На шаг ближе к тканевой регенерации у млекопитающих

Kellebeýnisi şikeslenen näsaglary daşamakda howsuzlyk düzgünleriniň doly berjaý edilmeginde uçuş kadaly geçýär

 

 

admin

Comments are closed.