Lukmançylyk (sanitar) awiasiýasy syrkawlary we heläkçilik çekenleri hassahana we saglyk merkezlerine eltmek meselelerini çözmek üçin niýetlrndirilen. Sanitar awiasiýasynyň hyzmatynda, – uçar şeýle-de hem dikuçar ýaly islendik pursatda siziň hyzmatlaryňyz üçin taýýar bolan iň gowy howa gämileri bar.

Услуги медицинской авиации в любом городе мираBular ýaly dessine ýerine ýetirilýän, ýokary derejeli hyzmatlaryny AVIAV TM (Cofrance SARL) araçy kompaniýasy ýerine ýetirýär. Cofrance SARL («Кофранс САРЛ») bazasynda, bortunda: ýokary funksional intensiw terapiýa blogy, ýük gapylary, nosilkalary ýüklemek üçin işlenip taýýarlanan rampa çyralary ýaly, ähli zerur bolan enjamlary bilen gowy üpjün edilen howa gämileri bar.

«Cofrance SARL» kompaniýasynyň uçarlarynda we dikuçarlarynda ýüküň şular ýaly görnüşlerini daşaýarlar we eltip berýärler: howada ýük daşamak 300, howada ýük daşamak 200, şeýle-de hem howada dürli derejeli agyr hassalary daşamak ýaly ýüklerini dünýäniň islendik nokadyna eltýärler. Zerurçylygy ýüze çykan ýagdaýynda hassanyň ýany bilen onuň hossarlary, dürli hünäri bolan lukmançylyk işgärleri hem gidýärler. Howa gämisiniň çaga dogurjak aýal üçin kireýine alynan ýagdaýynda, uçaryň bortuna ýörite çaga dogurdýan lukmany-akuşeri çagyrýarlar.

«Cofrance SARL» kompaniýasy ökde uçarmanlary we ýokary derejeli bortprowodniklary bilen 24/7 režimynda hyzmatdaşlyk alyp barýar.

Müşderilerimizi bellenen nokadyna çenli eltmek ýaly hyzmatlarynyň amala aşyrylyşy ýaly, hassalary, gyssagly ýagdaýlarda heläk bolanlary (dikuçarda) barmasy kyn bolan ýerlerinden hem çykarmak ýaly hyzmatlary hem ýerine ýetirilýär. Howada ýük daşamak 200 hyzmaty müşderi tarapyndan bellenen, islendik nokadyndan amala aşyrylýar.

Услуги медицинской авиации в любом городе мира«Cofrance SARL» araçy kompaniýasy diňe bir howa daşamalaryny amala aşyrmany, eýsem müşderilerini hukukçylaryň kömegi (hassanyň daşary ýürt keselhanasyna ýerleşdirilen ýagdaýynda gyssagly ýagdaýda wiza resmileşdirmek ) bilen hem üpjün edýär, şeýle-de hem uçaryň bortuna çenli hassany awtoulagda (zerurçylygy bolan ýagdaýynda – reanimasiýa awtoulagynda) eltmegi gurnaýar.

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasyny saýlamagyňyzyň sebäpleri

«Cofrance SARL» araçy kompaniýasy AMIAA (ABŞ-nyň Milli iş awiasiýa assosiasiýasy) we ÝIAA (Ýewropa iş- awiasiýa assosiasiýasy) ýaly ýörite awiasiýa assosiasiýalarynyň agzasy bolup durýar. Awia bazarynda işlemeginiň döwründe kompaniýanyň hünärmenleri uly tejribe topladylar we ajaýyp abraý gazandylar.

Kompaniýanyň ähli işgärleri rus dilinde suwara gürleýärler, bu bolsa rus dilinde gürleýän müşderiler bilen habarlaşmagy has hem ýeňilleşdirýär.

Kompaniýanyň ähli hyzmatlaryň ygtyýarnamasy bar.

Firmanyň hünärmenleri bilen dürli ýollar arkaly habarlaşmak mümkin – telefon, internet, sms arkaly, kompaniýanyň iş dolandyryjylary bilen ýa-da web sahypasyna zaýawka bermek bilen.

Biz işi ökde we çalt alyp barýarys, wagtyň we adamyňjanynyňgymmatyny bilýäris. AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň lukmançylyk awiasiýasy: ýokary hil, ýokary hünär derejesi we çalt hereket etmek.